શ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમ [સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય]

ભાદરણ - બાકરોલ સંસ્થા